هولدینگ کسب و کار شهراد

شروع این همکاری منوط به اتخاذ یک تصمیم ساده است، کافیست اراده کنید و دعوت ما را برای صرف یک نوشیدنی ساده در شهراد بپذیرید، میهمان ما باشید و با آسودگی خاطر، سبک بال و بی دغدغه روی مبل بنشینید، در آرامش کامل خواسته ها، اهداف و افکارتان را به عنوان ایده آل های فردای کسب و کارتان، بدون مرز و محدودیت، با جزئیات کامل و نهایت خلاقیت به ما بگویید.
واحد امور مشتریان پل ارتباطی میان مشتری و گروه مهندسی کسب و کار شهراد است. این واحد در تمامی مراحل اجرای قرارداد و انجام سفارشات همراه مشتری خواهد بود.
هر کسب و کاری برای گام نهـادن در یـک مسـیر جدیـد و حرکـت بـه سـمت ایـده آل هـا و اهـداف خـود بـه نقشـه ی راه نیـاز دارد که بر اسـاس آن عملکـرد خـود را تنظیـم نمـوده و در مسـیر خود حرکت نماید. این نقشـه ی راه، اسـتراتژی یا راهبرد کسـب و کار اسـت. این برنامه ریـزی کلان رویکرد هـر سـازمانی را بـرای ادامـه ی حیـات، رشـد و رقابـت مشـخص سـاخته و تعییـن مـی کند هـدف از ایجاد یک کسـب و کار چیسـت، این هـدف چگونه محقـق خواهـد شـد و از چـه طریقـی بـه درآمدزایـی می رسـد. یـک برنامـه ی اسـتراتژیک صحیـح و اصولی نیازمنـد جمـع آوری اطلاعات، مقایسـه ی حالـت هـای مختلـف و نهایتـا تصمیـم گیری برای تدوین استراتژیسـت. تدوین اسـتراتژی های مورد نیاز سـازمان هـا بزرگترین وظیفه ی مدیران اسـت، ما در کلینیک کسب و کار شهراد در این گام مهم و سرنوشت ساز با شما همراه می شویم. مـا بـا همـکاری کارشناسـان و اسـاتید خـود بـا نزدیک سـازی فضای دانشـگاه به بـازار اقتصـاد، خدمات مـورد نیـاز مدیران مشـاغل را بر حسـب تحلیل نیازهـا، توانمنـدی، علاقـه و میـل مدیـران هـر کسـب و کار بـه رشـد و توسـعه در بالاترین اسـتاندارد های ممکـن ارائه مـی نماییم. این خدمات در سـه بخش مشاوره و آموزش، اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و نهایتا تدوین برنامه ها و استراتژی های گوناگون ارائه می گردد
اولین گام، زمان آشنایی با خواسته ها، اندیشه ها، افکار مدیران و راهبران اصلی کسب و کار است. از این رو ما با علم به محدودیت ها و مشغله های بسیار شما و برای حصول بهترین نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن، سوالاتی را از پیش مهیا کرده ایم و از شما می خواهیم که با پاسخ به آنها، اثرگذارترین همراهی ممکن را با کارشناسان ما داشته باشید. ما به دنبال شناخت ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، رفتار سازمانی و توانمندی های محصولات و شخصیت برند شما هستیم. این اطلاعات ضمن دعوت قبلی از کارفرما با حضور برخی از اساتید و کارشناسان کلینیک کسب و کار شهراد بررسی خواهد شد.
خدمات:
برگزاری جلسات دو طرفه ی تکی و گروهی بین کارشناسان شهراد، مدیران ارشد و پرسنل کارفرما
ما در شهراد شرط اتخاذ تصمیمات مهم را در گرو داشتن اطلاعات کافی دانسته و قائلیم هرچقدر بیشتر تحقیق و بررسی نماییم در نهایت بازدهی تصمیمات افزایش یافته و هزینه اجرای پروژه ها به صورت چشم گیری کاهش می یابد. ما با علم به اهمیت قابل توجه تاثیرگذاری یک برنامه ریزی مناسب در موفقیت هر پروژه ای در تلاش هستیم که با تحلیل کافی و اطمینان از اطلاعات دریافتی بر اساس نیاز های سازمان شما برای بخش های مختلف آن برنامه ریزی نماییم. این برنامه منوط به شناخت کامل اجزاء گوناگون محصولات شما، آشنایی با خریداران، شناخت بازار، رقبا و مجموع عوامل تاثیرگذار بر سازمان شماست. در این مرحله تحلیلگران ما با استفاده از به روز ترین روش ها، امکانات و تجهیزات با نگاهی کارشناسانه ابعاد بیرونی و درونی سازمان شما را با دقت تمام تحلیل کرده تا ریزبینانه به نقاط قوت و ضعف، تهدید ها، فرصت ها و نیاز های پنهان کسب و کار شما واقف گردند.
خدمات:
تحلیل اسناد راهبردی کسب و کار | strategic document تجزیه و تحلیل بوم کسب و کار | canvas تجزیه و تحلیل صنعت | Porter’s five forces analysis آنالیز فرآیند های سازمانی (مرتبط با مشتری) | bpms analysis آنالیز عوامل محیط کسب و کار | PESTEL analysis بهینه‌کاوی یا بنچ مارکینگ | BenchMarking analysis ماتریس بررسی رقابت | cpm analysis تحلیل و تحلیل آمیخته بازاریابی | 4ps analusis تحقیقات بازاریابی | research marketing آنالیز تلفنی مشتریان | آنالیز حضوری مشتریان | آنالیز رسانه های آنلاین | Online Social Media Analysis آزمایش بازار ( سمپلینگ ) | simpling analysis ماتریس ارزیابی و اقدام استراتژیک | SPACE analysis تحلیل زنجیره ارزش | value chain analysis تحلیل پورتفولیوی کسب و کار | BCG analysis تحلیل نقاط قوت و ضعف، تحدید ها و فرصت ها | swot analysis ماتریس برنامه ریزی کمی | QSPM
اولین گام، زمان آشنایی با خواسته ها، اندیشه ها، افکار مدیران و راهبرانحال که ابعاد گوناگون اهداف و خواسته های شما، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها، کاستی ها و نیاز های مجموعه ی شما را می شناسیم، زمان برنامه ریزی جهت دستیابی به موفقیتی نامنتها است. برنامه ای استراتژیک مختص شما، که نسخه آماده و تغییر یافته از خروجی هیچ پروژه ی دیگری نمی باشد. برنامه ریزی ما بر اساس تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و پیش بینی آینده بر حسب سالها تجربه، تخصص و شرایط بازار و جامعه خواهد بود. در این گام ما برای بخش های مختلف نیاز شما سیاست گذاری نموده و مجموع تصمیمات را در قالب برنامه های استراتژیک زمان بندی شده آماده می نماییم تا مشخص کنیم هر پروژه در چه زمانی، با چه هزینه ای و با استفاده از کدام ابزار اجرا خواهد شد. از نگاه ما بهترین و مطمئن ترین راهکارها مواردی است که با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را داشته و سریعتر شما را به اهداف مشخص شده برساند.
خدمات:
تدوین اسناد راهبردی | strategic document تدوین استراتژی جامع کسب و کار | Comprehensive business strategy تدوین استراتژی بازاریابی و افزایش سهم بازار | marketing strategy تدوین استراتژی محتوا، رسانه، برندینگ و تبلیغات | advertising strategy تدوین استراتژی روابط عمومی، شبکه سازی و ارتباطات | Networking Strategies تدوین استراتژی بازاریابی آنلاین | digital marketing strategy تدوین استراتژی منابع انسانی | Human Resource Strategy آنالیز و برنامه ریزی فرآیند های اجرایی | Planning execution processes آنالیز نیاز های عمومی مدیریتی کسب و کار | business analysis
ما در گروه مهندسی کسب و کار شهراد تا نسبت به هدف و برنامه ای که برای شما تعریفما در گروه مهندسی کسب و کار شهراد چنانچه نسبت به هدف و برنامه ای که برای شما تعریف کرده ایم مطمئن نشویم، کاری را شروع نخواهیم کرد. قلب تپنده و مغز متفکر گروه شهراد، کارگروهی متشکل از چند عضو متخصص ثابت و چند کارشناس متغیر است که در قالب اتاق فکری پویا و متمرکز طی جلساتی، تمامی استراتژی های تعریف شده برای شما را از منظر اجرایی و محتوایی بررسی می کنند. خلق مفهوم، تولید محتوا، ایده پردازی و در نهایت تهیه یک بریف و دستور کار شفاف برای اجرای خواسته های شما در این اتاق فکر آماده خواهد شد.
کار گروه اتاق فکر به عنوان " قلب تپنده ی شهراد " در این مرحله با حضور کارشناسان تشکیل جلسه داده تا با اضافه کردن چاشنی خلاقیت و بهره گیری از تجربه های اجرایی از اثر گذاری و کارایی برنامه های تدوین شده مطمئن گردند. همچنین اطلاعات بیشتری نیاز است، تحقیقات انجام شده و نظرات کارشناسان و تمامی نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها، ویژگی های محصولات و مخاطبان، مجدد برای متخصصان شهراد بازگو شده و در نهایت نظر حاضرین پس از مشخص سازی تغییرات لازم، پیشنهادات ما نهایی می گردد .
خدمات:
ایده پردازی و آماده سازی پیشنهادات خلاق | Creative Ideas
وسعت اهداف و اندازه ی اراده ی شما برای تحقق آنچه خود را مستحق می دانید میزان و سطح انگیزه ما را برای شراکت و همراهی با شما تعیین می نماید. ما با کمک شما به آرزوهایتان پر و بال داده و تلاش می کنیم در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ی ممکن به آنچه که خود را مستحق آن می دانید رسیده و آینده ای فراتر از تصور را در پیش رویتان ببینید. حالا مطمئن همه چیز را به ما بسپارید، ماموریتی جدید برای شهراد آغاز شده است. این آخرین مرحله ی پیش از اجراست، برنامه های آماده شده در جلسه ای با حضور شما بازبینی شده تا در صورت تایید بر حسب اولویت وارد مرحله ی اجرا گردند.
طوفان در راه است؛ یک طوفان مغزی از جنس خلاقیت، هنر، ذوق و نشات گرفته از روح افرادی کاربلد. هدف از این گام زایش ایده های ناب و جذاب، یکپارچه سازی، وحدت عملیاتی و دمیدن روح بر پیکره ی پروژه های تعریف شده است. حالا به دنبال ایده هایی بزرگ و قدرتمند هستیم که بتواند با مخاطبان شما ارتباطات برقرار کرده و به راحتی در دل آنها جای گیرد. در این مرحله دستورکار اجرایی تمامی سفارشات قطعی و آماده می گردد.
خدمات:
خلق مفهوم و محتوا | Creating Concept and Content
خروجی نهایی جهت آماده سازی متن و محتوای مورد نیاز به تیم مجرب و متخصص محتوا، (مستقر در اتاق فکر) تحویل می گردد. خدمات همکاران این بخش، ایجاد متون و محتوایی تاثیرگذار و خلاق است که به سریع ترین شکل ممکن، عمیقا بر مخاطب تاثیر گذاشته و او را با خود همراه سازد. مواردی از جمله انتخاب اسم (نام برند) و شعار مرتبط با برند، خلق محتوای تبلیغاتی و فضای مجازی، طراحی سناریوی آگهی تلویزیونی و رادیویی، متون مورد نیاز سایت، کاتالوگ، بروشور، تراکت و هرآنچه شما از محتوا انتظار دارید.
خدمات:
یکپارچه سازی محتوایی کمپین ها | Integrated Campaigns
پروژه های ارسال شده از اتاق فکر واحد خلاق از این درگاه به بیش از 20 گروه مستقل در 12 شاخه ی تخصصی سرازیر و وارد فاز عملیاتی می گردد. امروز شهراد با بهرمندی از سوابق گران گذشته و مجموع توانمندی های ایجاد شده توان لازم را برای رفع تقریبی صفر تا صد نیازهای تمامی کسب و کارهای خرد تا کلان را از ابتدای شکل گیری تا زمان راه اندازی و ادامه ی فعالیت، تبلیغات و بازاریابی به بهترین شکل ممکن ایجاد نموده است. پیش از توجه به مقاصد درآمدزایی و اقتصادی، ما خود را زیر بار این حجم از خدمات گسترده برده ایم تا مشتریان مان با مزیت های فراوان ناشی از این یکپارچگی در اجرای سفارشات، با خیالی آسوده به سایر امور خود پرداخته و باری گران و دغدغه ای همیشگی را از خود دور نمایند.
خدمات:
مدیریت اجرایی پروژه ها و سفارشات جهت رفع تقریبی صفر تا صد نیازهای مدیریتی تمامی کسب و کارهای خرد تا کلان
تعهد به پیشبرد سفارشات در تمام مدت قرارداد و حذف دغدغه های جاری شما
برخی از برند های زیر مجموعه ی هولدینگ تمام خدمت شهراد:
آموج | مشاوره و آموزش
دکورات | دکوراسیون اداری، تجاری و غرفه سازی نمایشگاهی
ثبت رو | ثبت نام و نشان
کاک | تامین منابع انسانی
سایت سان | سایت و اپلیکیشن
روتانس | هوشمند سازی کسب و کار
کارن | اتصال دنیای واقعی به مجازی
ورارو | واقعیت افزوده و مجازی
پیکام | طراحی و عکاسی
ویلیپ | فیلم و انیمیشن
مستراد | چاپ دیجیتال و افست
مسترگیفت | هدایای تبلیغاتی
پِش | توزیع اقلام تبلیغاتی
شهراد رسام | برگزاری رویداد
دلیورسان | سرویس پیامک
سدیا | مرجع رسانه ها
پیک شهروند | آگهی نامه های عمومی و تخصصی
شهرانه نت | پایگاه خبری و سبک زندگی
شهرانه مگ |مجله ی سبک زندگی
دیجی ماد | بازاریابی دیجیتال
کیلیکی | تبلیغات کلیکی
ارد | انتشارات حوزه ی مدیریت
آخرین گام از اجرای سفارشات در واحد نظارت و ارزیابی خلاصه می گردد. در خصوص سفارشات رسانه ای و کمپین هایی که تماما توسط شهراد طرح ریزی و اجرا گردیده است اقدامات اجرایی در این گام تماما زیر ذره بین رصد های دائمی این دپارتمان قرار گرفته و با استفاده از راهکارها و ابزارهای گوناگون، میزان اثر گذاری و برد هر بخش از آن ثبت و تحلیل خواهد شد. خروجی نظارت های انجام شده گزارشاتی تحلیلی می باشد که برای شما، کلینیک کسب و کار همچنین اتاق فکرارسال خواهد شد. خروجی نظرات این سه گروه اصلاح و تغییر روند های جاری و یا تکرار اقدامات قبلی خواهد بود.
خدمات:
رصد و ارزیابی دائمی کمپین های رسانه ای که تماما توسط شهراد طرح ریزی و اجرا گردیده است ارائه ی گزارشات تحلیلی از میزان اثر گزاری هر رسانه با استفاده از راهکارهای روز اصلاح و تغییر روند های جاری و یا تکرار اقدامات در حال اجرا در هر کمپین